Opzeggen - Overgang

Overgang


Overgang van een andere vereniging

Kom je van een andere vereniging over (tot 5 jaar terug), dan hebben we een schuldvrijverklaring van je vorige vereniging nodig. Zonder deze verklaring mag je niet van vereniging wisselen.

De schuldvrijverklaring kun je downloaden van de NBB site, zie formulieren. Vervolgens laat je de verklaring tekenen door de penningmeester van je vorige vereniging en geeft de getekende verklaring aan de penningmeester van JBC/N.


Overgang naar een andere vereniging 

Vanwege betere sportieve mogelijkheden kunnen we begrijpen. We stellen het echter op prijs als u hier overleg met ons pleegt zodat geplande teams en inschrijvingen niet in gevaar komen. Overgang naar een ander vereniging kan alleen plaatsvinden als er aan financiële verplichtingen jegens de vereniging is voldaan. De nieuwe vereniging zal altijd om een "schuldvrijverklaring" van JBC/N vragen.

De schuldvrijverklaring kun je downloaden van de NBB site, zie formulieren. Vervolgens laat u de verklaring tekenen door de penningmeester van JBC/N en geeft de getekende verklaring aan uw nieuwe vereniging. Let op: de penningmeester tekent de verklaring pas als de laatste incasso definitief is geworden, 2 maanden na incassodatum. Bij maandbetaling dus pas in augustus.Opzeggen


Wanneer je jouw lidmaatschap van JBC/N wilt beëindigen, dan dien je dit schriftelijk dan wel per e-mail te doen.

Opzegging door het lid staat beschreven in ons Huishoudelijk Reglement Artikel 8.

 

Artikel 8 lid 2: Opzegging door of namens het lid dient schriftelijk te geschieden vóór 1 mei van enig jaar, het lidmaatschap eindigt per 1 juli daarna. Bij opzegging ná 1 mei en vóór 1 september eindigt het lidmaatschap op 31 december van dat jaar. Bij opzegging ná 1 september en vóór 1 mei eindigt het lidmaatschap aan het eind van het verenigingsjaar (per 1 juli). Bij opzegging na 1 mei is gehele of gedeeltelijke contributie verschuldigd, zie artikel 14.

 

Artikel 8 lid 6: Bij het beëindigen van het lidmaatschap per 1 juli en het weer lid worden vóór 1 oktober van hetzelfde jaar, kan het bestuur voorwaarden stellen aan de contributieverplichting in de tussenliggende periode, zie Artikel 15.

 

Artikel 14: Als het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar door of namens het lid wordt opgezegd, blijft het lid verplicht tot gehele of gedeeltelijke betaling van contributie en tenue-bijdrage volgens onderstaande regeling:


Artikel 15: Als een lid vóór 1 mei schriftelijk heeft opgezegd en vóór 1 oktober van hetzelfde jaar weer lid wordt, zal de contributie én de tenue-bijdrage over de periode van 1 juli totdat het lidmaatschap weer wordt aangegaan, verschuldigd zijn. In bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van het bestuur, kan ontheffing gevraagd worden.

Het lidmaatschap kan opgezegd worden via e-mail of schriftelijk via het volgende adres:


JBC/Noorderhaven

Postbus 1035

1780 EA Julianadorp
 

opzegging

lidmaatschap eindigt per:

verschuldigde contributie:

vóór 1 mei     

1 juli daar op volgend 

tot 1 juli

1 mei – 1 september

31 december daarop volgend

tot 1 januari

ná 1 september

1 juli daar op volgend

tot 1 juli