Veilig Sport Klimaat

Veilig Sport Klimaat


Vertrouwenscontactpersoon JBC/Noorderhaven


Waarom?


JBC/Noorderhaven vindt het van belang dat iedereen van zijn/haar sport kan genieten. Zij wil een actieve en sportieve vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. Een aantrekkelijke vereniging voor jong en oud, dichtbij en toegankelijk.


Binnen de vereniging gebeuren heel veel goede zaken. De vereniging is volop in ontwikkeling en velen helpen en werken daaraan mee.

 

Het kan echter voorkomen dat iemand zich even niet thuis voelt en/of met een probleem kampt waarbij hij/zij niet bij de trainer of het bestuur terecht kan.


Het gaat hierbij niet om kleine conflicten of meningsverschillen, die binnen de samenwerking en de omgang met elkaar kunnen ontstaan en daarbinnen ook opgelost zouden moeten kunnen worden.


Het gaat met name om zaken waarbij dat laatste juist moeilijk of onmogelijk is, omdat het om iemand gaat met een speciale positie of rol binnen de vereniging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een trainer, een commissielid of een bestuurslid. Ook gaat het om zaken die zo gevoelig liggen of persoonlijk zijn, dat hiervoor niet de gewone contacten kunnen worden gebruikt.


De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is dan aanspreekbaar voor ondersteuning. Hij/zij biedt een luisterend oor en met hem/haar kunnen, op een vertrouwelijke en onafhankelijke manier, problemen en klachten worden besproken.

De vertrouwenscontactpersoon informeert, indien nodig, over de mogelijke vervolgstappen.


Voor wie?

Alle leden, ouders van leden, begeleiders, trainers en alle vrijwilligers van JBC/Noorderhaven kunnen zich wenden tot een vertrouwenspersoon met vragen, opmerkingen, signalen en ervaringen omtrent ongewenst gedrag.


Rol/taken van de vertrouwenscontactpersoon.

Het behoort tot de taken van de vertrouwenscontactpersoon het eerste aanspreekpunt te zijn. Tot hem/haar kan men zich wenden met vragen, opmerkingen, signalen en ervaringen omtrent ongewenst gedrag. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij je afvraagt of iets door de beugel kan, dat je ongewenst gedrag ziet bij andere sporters, dat jou iets overkomt door het gedrag van iemand anders of dat je van dergelijk gedrag beschuldigd wordt. Vertrouwen staat voorop bij het contact met de vertrouwenscontactpersoon.


De vertrouwenscontactpersoon ondersteunt en begeleidt. Hij/zij beoordeelt slechts de situatie, informeert over de mogelijke vervolgstappen en verwijst het slachtoffer en/of de beklaagde al dan niet door naar een daartoe opgeleide hulpverlener, te weten een van de vertrouwenspersonen van het NOC*NSF of van de daarbij aangesloten sportbonden.


Met de informatie van de vertrouwenscontactpersoon kan het slachtoffer zelf een afgewogen keuze maken. De vertrouwenscontactpersoon adviseert dus niet, maar informeert zoveel mogelijk over de gevolgen van eventuele beslissingen.

Daarnaast geeft de vertrouwenscontactpersoon (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur, waarmee gericht en preventief beleid kan worden ontwikkeld op het gebied van de sociale veiligheid.


Status binnen de vereniging.

Bij JBC/Noorderhaven vervult een lid de functie van vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon valt onder directe verantwoordelijkheid van de voorzitter of secretaris en maakt in deze functie deel uit van de vereniging.


De rapportages van de vertrouwenscontactpersoon worden altijd vertrouwelijk behandeld.


Eenmaal per jaar brengt de vertrouwenscontactpersoon een kort geanonimiseerd verslag uit aan de secretaris van de vereniging over zijn/haar werkzaamheden.


Ongewenst gedrag.

Aangezien ieder voor zich uitmaakt wat hij onder ongewenste omgangsvormen / gedrag verstaat, bestaan er verschillende opvattingen over wat toelaatbaar is. Er bestaat een groot grensgebied waarover meningen uiteenlopen. Wat voor de een een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend bij ongewenst gedrag is dat degene die het als zodanig beleeft, bepaalt of gedrag onwenselijk is.


Vormen van ongewenst gedrag zijn:


Seksuele intimidatie 

Alle handelingen en uitlatingen in de seksuele sfeer, die in het kader van de sportsituatie of onze organisatie plaatsvinden en door degene op wie ze gericht zijn als ongewenst worden beschouwd. Seksuele toenadering en herhaalde seksuele toenadering na afwijzing (ook in gevallen van aanvankelijke acceptatie). Aandringen op seksuele activiteiten, waarbij een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld. Of dwang tot seksuele activiteiten door middel van bedreiging of straf, aanranding of verkrachting.


Agressie en geweld

Voorvallen waarbij een persoon psychisch en/of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.


Treiteren/pesten 

Dit zijn negatieve communicatieve handelingen die meestal tegen een persoon gericht zijn (afkomstig van een of meerdere personen) en die gedurende een lange tijd frequent plaatsvinden.


Discriminatie

Tussen personen op grond van levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele voorkeur en de burgerlijke staat (gehuwd of ongehuwd).


Intimidatie

Vrees aanjagen en bedreigingen door woord en/of gebaar.


Andere ongewenste omgangsvormen

Opmerkingen en gedragingen die als vernederend worden ervaren. Ongepast en aanstootgevende gedrag. Ongewenste omgangsvormen zijn samengevat: uitingen, direct of indirect, in woord, gebaar of afbeelding, die ongewenst zijn dan wel redelijkerwijs als zodanig kunnen worden ervaren door diegene die ermee wordt geconfronteerd.